Om Rosenmetoden

En god beskrivelse hentet fra NRF: 

"Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassende eller ikke riktige.

Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg. 

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne jeg. 

Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen. 

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser, kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta, og gamle mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger, kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier. 

Rosenmetoden er livssynsnøytral. Terapeuten er forpliktet til foreningens etiske regler og har taushetsplikt i henhold til norsk lov. 

Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget.
Beskrivelsen er hentet fra NRF (Norske Rosenterapeuters Forening) https:rosenmetoden.no/rosenmetoden/

Hva sier forskningen

Evidensbasert forskning er begrenset på Rosenmetoden, men et studie ved Karolinska Institutet i Stockholm har vist at jevnlige behandlinger med Rosenmetoden kan gi muligheten for

  • personlig vekst og livsendring
  • økt oppmerksomhet mot sammenhengen mellom kropp og sinn
  • økt oppmerksomhet på sammenhengen mellom følelser, spenninger og somatiske symptomer
  • bedre pust og fordøyelse
  • reduserte muskelspenninger og smerter i kroppen
  • bedre psykisk helse ved å redusere psykisk ubehag

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489

Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy

Riitta Hoffren-Larsson, Barbro Gustafsson, and Torkel Falkenberg

Published Online:16 Sep 2009

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489


Mål: Denne utforskende studien undersøker Rosen Method Bodywork (RMB), en komplementær (CAM) terapimetode som tidligere manglet vitenskapelig dokumentasjon. Målet med denne studien var å beskrive (1) hvorfor klienter konsulterer RMB og (2) hva slags hjelp eller fordel (hvis noen) klientene oppfatter. 

Metoder: Studien omfattet en undersøkelse av 53 svenske RMB-klienter utvalgt fra terapeuter, basert på et kriterium for personlig erfaring med terapimetoden, som svarte på et spørreskjema som samlet inn både kvalitative og kvantitative data. De kvantitative dataene ble analysert beskrivende, og de kvalitative dataene ble analysert ved å anvende innholdsanalyse. 

Resultater: Grunner til å bruke terapimetoden inkluderer fysiske helseproblemer, psykiske problemer og behov for personlig vekst. Et flertall av klientene rapporterte at terapien hadde hjulpet dem med problemene i "svært høy" eller "høy" grad. Hovedfunnet er fem forskjellige kategorier som beskriver fordelene: Forbedret psykisk helse, forbedret fysisk helse, økt bevissthet om sinn-kropp-forbindelsen, støtte for personlig vekst og selvinitierte livsendring. 

Konklusjoner: De fleste RMB-klienter i denne studien indikerte tilfredshet med behandlingen. De opplevde fordelene ble funnet å være relatert til fem separate kategorier. Resultatene fra denne eksplorative studien kan imidlertid ikke generaliseres til en målpopulasjon eller til noen konklusjoner om kausalitet, da det er grunn til å anta at klienter med positive erfaringer var overrepresentert i studiepopulasjonen, på grunn av utvelgelsesprosedyren. Resultatene tyder på at en analyse med fokus på samspillet mellom klient og terapeut fra et sykepleieteoretisk perspektiv kan øke kunnskapen om mekanismer som skaper opplevd nytte, siden flere aspekter ved terapien ser ut til å være knyttet til sykepleie av høy kvalitet.